امروز می خوام برای دوستانی که ویژوال بیسیک کار می کند تعدادی از توابع خیلی مهم در مورد رشته ها را به شما معرفی و طریقه استفاده از هر یک از آنها را نشان دهم می توانید در ادامه مطلب این مقاله از سایت فاکس ورلد را مطالعه نمایید.

توابعی که برای مدیریت رشته ها در وی بی می توانید از آنها استفاده کنید عبارتند از :

تابع Asc : کد اسکی اولین کاراکتر رشته ورودی را بر می گرداند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Asc(string)

- تابع AscW کد یونیکد اولین کاراکتر را بر می گرداند .

تابع Chr : رشته ای را بر می گرداند که معادل کد اسکی ورودی است .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Chr(charcode)

- تابع ChrW بر حسب یونیکد عمل می کند .

تابع LCase : تمام کاراکترهای رشته ورودی را به حروف کوچک تبدیل می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

LCase(string)

تابع UCase : تمام کاراکترهای رشته ورودی را به حروف کوچک تبدیل می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

UCase(string)

تابع Left : رشته ای را بر می گرداند که شامل تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ رشته ورودی است .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Left(string, length)

String : رشته ورودی
Length : طول رشته مورد نظر

مثال :

Left(“abcdef”,۳)=”abc”

تابع Right : رشته ای را بر می گرداند که شامل تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت راست رشته ورودی است .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Right(string, length)

مثال :

Right(“abcdef”,۳)=”def”

تابع Space : تعداد مشخصی کاراکتر فاصله بر می گرداند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Space(number)

تابع Len : طول رشته ورودی را بر می گرداند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Len(string)

مثال : Len(“abcdefg”)=۷

تابع Trim : این تابع space هایی که در ابتدا یا انتهای رشته باشد را حذف می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Trim(string)

- توابع LTrim و RTrim فقط از چپ و راست عمل می کنند .

مثال :

Trim(“ abc”)=”abc”

تابع Mid : این تابعی یک رشته بر می گرداند که شامل تعداد مشخصی از کاراکترهای رشته ورودی آن است . فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Mid(string, start[, length])

string : رشته ورودی .
start : محل شروع اولین کاراکتر رشته ای که می خواهیم از رشته ورودی استخراج کنیم .
Length : این پارامتر اختیاری است و طول رشته ای است که می خواهیم از رشته ورودی استخراج کنیم . اگر این پارامتر وارد نشود کلیه کاراکترها از start به بعد استخراج خواهند شد .

مثال : Mid(“abcdefg”,۲,۳)=bcd

تابع Instr : این تابع محل اولین وقوع یک رشته را درون رشته دیگر نشان می دهد .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

InStr([start, ]string1, string2[, compare])

Start : این پارامتر اختیاری است و محل شروع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر وارد نشود جستجو از ابتدای رشته آغاز می شود .
String1 : رشته ای که جستجو در آن انجام می شود .
String2 : رشته مورد جستجو
Compare : این پارامتر اختیاری است و نوع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود جستجوی متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود جستجوی باینری انجام می شود .

مثال : Instr(3,”abcdabg”,”ab”)=۵

اگر طول رشته string1 برابر صفر باشد مقدار بازگشتی صفر است . اگر string1 یا string2 برابر Null باشد مقدار بازگشتی نیز Null است . اگر طول رشته string2 برابر صفر باشد مقدار بازگشتی start خواهد بود . اگر رشته string2 درون string1 پیدا نشود مقدار بازگشتی صفر است . اگر start بزرگتر از طول رشته string1 باشد مقدار بازگشتی صفر است .

تابع InstrRev : برعکس تابع Instr می باشد یعنی عمل جستجو را از انتهای رشته انجام می دهد .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

InstrRev(stringcheck, stringmatch[, start[, compare]])

تابع Replace : رشته ای را برمی گرداند که در آن یک رشته خاص با رشته دیگری به تعداد دفعات مشخصی جایگزین شده است .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Replace(expression, find, replace[, start[, count[, compare]]])

Expression : رشته اصلی
Find : رشته مورد جستجو
Replace : رشته جایگزین
Start : محل شروع جایگزینی . در صورتیکه این متغیر وارد نشود جایگزینی از ابتدا رشته انجام می شود .
Count : تعداد دفعات جایگزینی . در صورتیکه این متغیر وارد نشود جایگزینی در تمام رشته انجام خواهد شد .
Compare : نوع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود جستجوی متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود جستجوی باینری انجام می شود .

مثال :

Replace(“abcadea”,”a”,”x”)=”xbcxdex⠠??

اگر طول رشته expression برابر صفر باشد مقدار بازگشتی رشته ای با طول صفر است . اگر طول رشته find صفر باشد مقدار بازگشتی خود expression است . اگر طول رشته replace صفر باشد مقدار بازگشتی expression ای است که در آن تمام find ها حذف شده است . اگر start بزرگتر از طول رشته expression باشد مقدار بازگشتی رشته ای با طول صفر است . اگر count برابر صفر باشد مقدار بازگشتی خود expression است .

تابع StrReverse : رشته ای را برمی گرداند که کاراکترهای آن به ترتیب عکس کاراکترهای رشته ورودی است .
فرمت کلی آن بصورت زیر می باشد :

StrReverse(expression)

مثال :

StrReverse(“abcd”)=”dcba”

تابع Split : آرایه ای از تعداد مشخصی رشته برمی گرداند که این رشته ها توسط یک کاراکتر جداکننده ( delimiter ) از درون یک رشته استخراج شده اند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Split(expression[, delimiter[, limit[, compare]]])

Expression : رشته اصلی
Delimiter : این پارامتر اختیاری است و کاراکتر جداسازی را نشان می دهد . در صورتیکه این پارامتر وارد نشود کاراکتر فاصله ( “ “ ) برای جداسازی استفاده می شود . در صورتیکه طول این کاراکتر صفر باشد یک آرایه تک عضوی که شامل کل expression است برگردانده می شود .
Limit : تعداد رشته های موجود در آرایه را نشان می دهد . در صورتیکه این پارامتر داده نشود کلیه رشته های جداشده در آرایه خروجی قرار می گیرند .
Compare : نوع جستجو را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود جستجوی متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود جستجوی باینری انجام می شود .

مثال :

Dim Ar(3) as String
Ar=Split(“a#bd#cde”,”#”)

تابع Join : تعدادی رشته موجود در یک آرایه را بهم متصل می کند و رشته حاصل شده را بعنوان نتیجه بر می گرداند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

Join(sourcearray[, delimiter])

Sourcearray : آرایه شامل رشته هایی که می خواهیم بهم متصل کنیم .
Delimiter : کاراکتری که برای اتصال رشته ها بهم استفاده می شود . این کاراکتر در بین رشته اهی اتصالی می آید و اگر داده نشود از کاراکتر فاصله استفاده می شود . اگر طول این کاراکتر صفر باشد رشته های بدون هیچ جداکننده ای بهم متصل می شوند .

مثال :

Dim Ar(3) as String
Ar(1)=”ab”
Ar(2)=”c”
Ar(3)=”def”
Join(Ar,”*”)=”ab*c*def”

تابع StrComp : این تابع دو رشته ورودی را با هم مقایسه می کند .
فرمت کلی این تابع بصورت زیر است :

StrComp(string1, string2[, compare])

String1 : رشته اول
String2 : رشته دوم
Compare : نوع مقایسه را نشان می دهد . اگر این پارامتر ۰ داده شود مقایسه متنی انجام می شود و اگر ۱ داده شود مقایسه باینری انجام می شود .

اگر string1 کوچکتر از string2 باشد مقدار بازگشتی ۱- است . اگر دو رشته مساوی باشند مقدار بازگشتی صفر است . اگر string1 بزرگتر از string2 باشد مقدار بازگشتی ۱ است .

تابع StrConv : در یک رشته ورودی تغییراتی را اعمال می کند .
فرمت کلی آن بصورت زیر است :

StrConv(string, conversion)

String : رشته ورودی
Conversion : نوع عمل تبدیل را نشان می دهد . مقادیر ممکن این متغیر عبارتند از :

توضیح


مقدار

تبدیل به حروف بزرگ


۱

تبدیل به حروف کوچک


۲

تبدیل اولین کاراکتر هر لغت در رشته به حرف بزرگ


۳

تبدیل به یک رشته یونیکد


۶۴

تبدیل از رشته یونیکد به کدپیچ پیش فرض سیستم


۱۲۸

مثال :

StrConv(“hello my friend”,۳)=”Hello My Freind